Ultrasons: transmeten unes vibracions de la mateixa naturalesa que els sons comuns, però amb una freqüència més elevada, aconseguint penetrar en profunditat dins el teixit adipós (gras).
Drenatge limfàtic: tècnica utilitzada per afavorir el desplaçament dels líquids intersticials en excés i millorar el retorn veno-linfatic.
Bioimpedanciometria: mesura la conductivitat corporal. Ens donarà els següents dades:
% d’aigua extracel·lular i intracel·lular
%d’aigua corporal total
% de massa grassa corporal
MTB o metabolisme basal (quantitat d’energia mínima que necessita el cos)
Localització de dermoestasis reflexes: manualment buscarem certes zones de la pell on podem trobar dermoestasi. La dermoestasi es pot manifestar de diferents maneres:
Petits nòduls
Engruiximent de la pell
La temperatura està modificada en aquella zona i hi ha dolor a la palpació.
Tractament de les dermoestasi reflexes: mitjançant la depressioteràpia tractem aquests punts que prèviament hem localitzat.
Desfibrament: és part del tractament a realitzar desprès d’aplicar els ultrasons, on treballem les zones més afectades per la lipodistròfia.
Tractament Facial: mitjançant diferents passos treballarem al drenatge limfàtic facial, les dermostasis reflexes facials, el desfibrosament i el retorn venós. També podem actuar sobre les arrugues i les cicatrius.
Hipervascularització: amb aquesta tècnica busquem una hiperestimulació dels vasos sanguinis.